Get Adobe Flash player

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH  NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00


8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

10

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

12

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.Regulamin Rekrutacji
do klas pierwszych Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie 
w roku szkolnym 2020/2021


Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737 ).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019 ,poz. 1148 z pżn. zm.) .

3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r poz. 2245 z późn. zm. )

3. Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego.

§1

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

§2

 1. W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie prowadzona jest elektronicznie.
 2. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej mogą rejestrować się w systemie w:
  • macierzystej szkole
  • szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru tj. w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia w Łukowie.
  • dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu (np.: w domu, kawiarence internetowej itp.)
 3. Dokumenty wymagane od kandydata:
  • podanie o przyjęcie w danym zawodzie pobrane w elektronicznym systemie rekrutacji  wypełnione i podpisane przez kandydata i jego rodziców lub prawnych opiekunów.
  • 3 zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie
  • ewentualnie zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.


Kandydat poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły.

§3


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021.

L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami .

od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy - Prawo oświatowe.

do 24 czerwca 2010


do 29 lipca 2020 r.


4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

13 lipca 2020 r.


17 sierpnia 2020 r.


5

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy - Prawo oświatowe.   

od 11 maja 2020 r.

do 14 lipca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.

do godz. 14:00

24 sierpnia 2020 r.

godz. 14:00

7

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia .

do 28 lipca 2020 r.


do 31 sierpnia 2020 r.


8Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia  odmowy przyjęcia.do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciado 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
10Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołydo 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

11

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Lubelskiego Kuratora Oświaty  o liczbie wolnych miejsc w szkole.

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

12

Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 22 lipca 2020 r.

do 25 sierpnia2020 r.

§4


 1. Planowane oddziały klas pierwszych w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia w Łukowie w roku szkolnym 2019/2020:

Klasa wielozawodowa w zawodach:

 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • obuwnik

Klasa wielozawodowa w zawodach :

 • murarz - tynkarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • elektryk
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych 1. Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie ustala próg punktowy potrzebny do przyjęcia do szkoły – 20 punktów.
 2. W przypadku rekrutacji uzupełniającej próg punktowy może być obniżony.


Zasady rekrutacji

Ustala się sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora szkoły i wyników egzaminu  osmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym  maksymalnie 200 punktów. 

1. Punkty oblicza się zgodnie z poniższymi zasadami :

1.1 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty  :

wynik przedstawiony w procentach z :

a) języka polskiego,

b) matematyki 

- mnoży się przez o,35,

c) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

- mnoży się przez 0,3

1.2 W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe , wymienionych odpowiednio na świadectwie szkoły podstawowej

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów.

d) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.


2.Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:

a.za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7  punktów,

b.za uzyskanie w zawodach typu olimpiady, konkursy, zawody sportowe–maksymalnie 18 punktów

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.


§5

 1. Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie ustala następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, które będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • geografia 


§ 6

1. Komisja rekrutacyjna ustala liczbę punktów kandydata zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście przyjętych.

3. Listę przyjętych do poszczególnych klas ustala sie na podstawie liczby uzyskanych punktów oraz ilości miejsc w oddziale klasowym.

4.W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają kandydaci będący rodzeństwem lub dziećmi absolwentów szkoły.Dokumenty rekrutacyjne do pobrania
  17.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj38
mod_vvisit_counterTen miesiąc1114
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 5, 
botów 1 połączonych
Data: Sty 17, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony