Get Adobe Flash player

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie   od dnia powrotu uczniów do szkoły.

2. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie  świadczących pracę i osoby przebywające na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID- 19.

3. Odpowiedzialność

1) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest dyrektor szkoły.

2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przesłanie drogą mailową do nauczycieli, wywieszenie jej w widocznym miejscu – na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły.

3) Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii.

4) Pracownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających w szkole osób dorosłych i dzieci.

4. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie szkoły

1) Pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z grafikiem przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

2) Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności, kaszel, itp., nie są wpuszczani na teren placówki.

3) Pracownicy zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.

4) Na teren szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki.

5)  W sekretariacie i w gabinecie dyrektora  maksymalnie 1 interesant umówiony telefonicznie w sprawie niemożliwej do załatwienia w innej formie.

6) Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściu głównym do szkoły oraz salach zajęć. W szkole wiszą plakaty informacyjne (np. dotyczące mycia rąk, zachowania bezpiecznego odstępu, zdejmowania maseczek)

7)Uczniowie uczestniczący w konsultacjach przebywają w salach wg. Ustalonego harmonogramu.

8) Sale wietrzone są co godzinę, przy sprzyjających warunkach okna otwarte mogą być cały czas.

5. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

1) Pracownik dezynfekuje ręce przy wejściu do obiektu. Regularnie myje i dezynfekuje ręce.

2) W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy mogą korzystać z rękawiczek ochronnych.

3) Łazienki wyposażone są w środki do higieny.

4) Pracownicy są zobowiązani do mycia rąk zgodnie z zasadami higieny.

5) Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk wywieszona jest w widocznym miejscu oraz w łazienkach pracowniczych.

6)  Żaden dostawca nie ma prawa wejść do budynku szkoły.

7) Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki ochronne zostają wyrzucane do wyznaczonego kosza.

6. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

1) W salach nie mogą znajdować się sprzęty, które trudno zdezynfekować.

2) Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów.

3) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będących wyposażeniem szkoły.

4) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60 %) dostępnego w magazynie szkoły. Za stosowanie zgodnie z przeznaczeniem środków higienicznych odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły. Środki te znajdują się w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5) Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba monitoruje wykonywanie prac porządkowych: mycie i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych, klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów, blatów stolików, krzesełek, łazienek .

7. Szczegółowe zasady mycia i dezynfekcji  wyposażenia sal

1) Dezynfekcja  wyposażenia sal oraz łazienek jest codziennym obowiązkiem sprzątaczki.

2) Książki – dezynfekcja ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym.


8. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby wskazujących na zarażenie koronawirusem

1) Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora i działa zgodnie z obowiązującymi procedurami.

2) Jeśli niepokojące objawy pojawią się u pracownika będącego na stanowisku pracy, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy  i powiadomić sanepid oraz zastosować się do wydawanych przez niego instrukcji i poleceń. Obszar, w którym przebywał i poruszał się dany pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

3) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, dyrektor niezwłocznie powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.

4) Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy.

5) Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.

6) Nauczyciele szkoły w przypadku wystąpienia objawów choroby u ucznia, niezwłocznie informują o tym dyrektora i rodziców dziecka.

7) Rodzic chorego ucznia jest zobowiązany niezwłocznie zabrać ucznia z placówki, aby nie narażać zdrowia pozostałych uczniów przebywających w grupie.

8) Uczeń  zostaje odizolowany w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu , wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, opiekun oczekujący wraz z uczniem na przybycie rodzica, zachowuje wszelkie środki ostrożności.

9) W przypadku potwierdzenia wystąpienia u ucznia zakażenia, rodzice ucznia zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu ucznia, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań. Dyrektor powiadamia organ prowadzący oraz sanepid.

10) Nauczyciele szkoły w codziennej pracy wzmacniają działania profilaktyczne, przypominając uczniom zasady higieny.

9. Wejście na teren szkoły

1) Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie zdrowi! Gdy pracownik zauważy objawy jakiejkolwiek infekcji u ucznia, nie wpuszcza ucznia do placówki.

2) Rodzice nie wchodzą na teren obiektu.

3) Pracownik dyżurujący przy drzwiach wpuszcza pojedynczo uczniów do szkoły.

4) Pomiar temperatury wykonuje się każdej osobie przed wejściem do budynku szkoły.

5) Wprowadza się zakaz przynoszenia na teren szkoły jakichkolwiek rzeczy przez  uczniów ( napojów, posiłków, telefonów komórkowych)

12) Rodzice  i uczniowie korzystają z maseczek.  Uczniowie stosują maseczki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Telefony:

Stacja sanitarno – epidemiologiczna w Łukowie -  025 798 21 96
025025 798-21-97

609630042  695590099 – numer alarmowy

Oddział zakaźny szpitala w Łukowie – 25 298 20 00-9 wew. 291

Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie -25 798 26 20

Urząd Miasta w Łukowie – 48 25 798 3001

Kuratorium Oświaty w Lublinie -  81 5385200

  27.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj45
mod_vvisit_counterTen miesiąc1584
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 5 połączonych
Data: Sty 27, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony