Get Adobe Flash player

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występowanie COVID-19 opracowano na podstawie dodatkowych wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji z dnia 14 maja 2020 r. dla dyrektorów i nauczycieli w związku z  organizacją konsultacji na terenie szkoły.

I. Postanowienia ogólne dotyczące organizacji  konsultacji  w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia  w Łukowie.

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie szkoły.

3. Rodzic/dorosły uczeń  wyraża pisemnie zgodę na pomiar temperatury ciała  termometrem bezdotykowym posiadanym przez szkołę.

4. Uczeń ma mierzoną temperaturę ciała szkolnym termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przed wejściem do szkoły.

5. W przypadku odmowy zmierzenia temperatury ciała lub braku zgody na zmierzenie temperatury ciała uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach.

6. Uczniowie i rodzice/opiekunowie wchodzą i wychodzą na teren szkoły wyznaczonymi drogami.

7. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku szkoły.

8. Uczeń i rodzic/opiekun zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych rodziców i uczniów wynoszący min. 2 m.

9. Komunikacja rodziców z nauczycielem lub pracownikiem szkoły odbywa się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

10. W przypadku konieczności kontaktu osobistego komunikacja powinna być szybka, w środkach ochrony indywidualnej.

11. Po wejściu do budynku szkoły uczeń  korzysta z udostępnionego przez szkołę płynu dezynfekującego do rąk.

12. W czasie pracy szkoły drzwi wejściowe pozostają zamknięte.

13.  W sali nie może być mniej niż 4 m² na każde ucznia i 4 m² na nauczyciela.

14. Uczniowie cały czas pozostają pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły.

15. Aktywność uczniów będzie ograniczona w zakresie możliwości występowania bliskich kontaktów pomiędzy nimi.

16. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

17. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, niezależnie od warunków pogodowych.

18. Z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

19. Uczeń nie przynosi do placówki żadnych zbędnych rzeczy.

20. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym .

23. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

II. Zasady organizacji  konsultacji .

1. Konsultacje dla uczniów klas I – III   będą odbywały się wg harmonogramu na rok 2019/2020 ustalonego przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami.

2. Harmonogram konsultacji  przekazuje uczniom nauczyciel – wychowawca.

3. Konsultacje odbywają się w wyznaczone dni od godziny 10.00 do godz.14. 00

4. W konsultacjach biorą udział wyłącznie uczniowie, którzy uzgodnili termin konsultacji drogą elektroniczną lub telefoniczną  z dyrektorem szkoły.

6. Uczeń stawia się na konsultacje w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.

7. Po wejściu do szkoły i zmierzeniu temperatury uczeń udaje się bezpośrednio do sali, w której odbywają się konsultacje .

8. Przybory, książki i materiały do konsultacji  uczeń trzyma na ławce szkolnej lub w plecaku.

III. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

1. Uczeń, u którego wystąpią objawy chorobowe, zostanie odizolowany od reszty grupy i przeniesiony do wyznaczonej sali, która będzie odpowiednio wyposażona.

2. Niezwłocznie zostaje o tym fakcie powiadomiony rodzic/opiekun, który jest zobowiązany do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

3. Uczeń  w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. Po przyjściu rodzica/opiekuna odprowadza ucznia  przed szkołę.

4. O wystąpieniu niepokojących objawów chorobowych u ucznia  zostaje poinformowany dyrektor szkoły (lub upoważniona osoba), który powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący.

5. W przypadku ignorowania wezwania rodzica/opiekuna o odebranie ucznia, u którego wystąpiły objawy chorobowe, dyrektor (lub upoważniona osoba) ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Wskazany przez dyrektora (lub upoważnioną osobę) pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów  z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów  do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

8. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia zostaje wstrzymane przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły.

I V. Przepisy końcowe.

1. Procedury organizacji konsultacji dla uczniów klasy  I – III obowiązują w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia  w Łukowie  od  1 czerwca  2020 r do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

  03.08.2020 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj81
mod_vvisit_counterTen miesiąc397
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią4077

Aktualnie: gości 4 połączonych
Data: Sie 03, 2020

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony