Get Adobe Flash player

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie jest jedyną tego typu szkołą na terenie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Powstała w 2004 roku i kształci na rzecz rzemiosła oraz prywatnych zakładów pracy w branżach: usługowej, spożywczej, motoryzacyjnej, drzewnej, budowlanej i mechanicznej.

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie jest placówką oświatową niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie. Dzięki temu szkoła zapewnia swoim uczniom praktyki zawodowe w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu prowadzone pod nadzorem mistrzów w zawodach.

Uczący   nauczyciele gwarantują bardzo dobry poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych a kameralny charakter szkoły zapewni bezpieczeństwo jej uczniów.

Uczniowie/młodociani pracownicy uczęszczają do szkoły dwa  razy w tygodniu w klasie I i II, a w klasie III  raz w tygodniu. W pozostałe dni uczą się nauki zawodu u pracodawcy.

Odbywając praktyczną naukę zawodu, uczeń jest jednocześnie u swego pracodawcy młodocianym pracownikiem, a swoje obowiązki i prawa wykonuje i nabywa zgodnie z Kodeksem Pracy dla młodocianych pracowników. Za swoją prace otrzymuje wynagrodzenie – 4%, 5%,6%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Po ukończeniu szkoły i po 36 miesiącach nauki zawodu, uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznawane w całej Unii Europejskiej.

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie kształci w następujących zawodach :


Blacharz samochodowy

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;

3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Praca w firmach branży motoryzacyjnej, rzemieślniczych zakładach naprawy samochodów, w salonach samochodowych z serwisem, w firmach zajmujących się tuningiem pojazdów. Można prowadzić własny zakład usługowy blacharstwa samochodowego.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2775 zł.


Cukiernik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów  cukierniczych;

2) sporządzania półproduktów cukierniczych;

3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

Możliwości zatrudnienia:

  • w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,
  • w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,
  • w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery,
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą

Jest to zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy oraz daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2600 zł.


Elektryk

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Możliwości podjęcia pracy :

  • w każdej (małej i dużej) firmie, zakładzie przemysłowym, zakładzie produkcyjnym

Można założyć własną firmę, dobrzy elektrycy są poszukiwania na rynku, zabiegają o nich prywatni inwestorzy!

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 3261 zł.

 

Fryzjer

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur.

To obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na naszym rynku pracy.

Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Absolwenci 3-letniej szkoły zawodowej tej specjalności otrzymują przygotowanie do pracy w zakładach i salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom mogą również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2043 zł.

 

Kucharz

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących

zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych, ponieważ: może usamodzielnić się i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2497 zł.


Dobry kucharz bez problemu znajdzie pracę w kraju i za granicą!


Mechanik pojazdów samochodowych

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2725 zł.


Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Jest to jeden z najpopularniejszych zawodów w ostatnich latach.

Monter instalacji sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2760 zł.

 

Murarz -  tynkarz

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Może być zatrudniony na stanowisku murarza w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2592 zł.


 Piekarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;

2) sporządzania półproduktów piekarskich;

3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;

4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;

5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może podejmować pracę w zakładach piekarskich - rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa. Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2384 zł.

 

Sprzedawca

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

W tym zawodzie można wyróżnić stanowiska pracy związane bezpośrednio z obsługą klienta w punkcie sprzedaży, np. konsultant – sprzedawca, sprzedawca – kasjer przy stanowisku kasowym lub w terenie – akwizytor (np. hurtowni).

Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2080 zł.


 Stolarz

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Pracę można znaleźć w przedsiębiorstwach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań oraz w magazynach wyrobów.
Można też prowadzić własny zakład stolarski.

Średnie wynagrodzenie wg.wynagrodzenie.pl – 2497 zł.


Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych.

 

Obuwnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie obuwnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania materiałów oraz opracowywania elementów obuwia;
2) wykonywania operacji montażu cholewek;
3) wykonywania operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim (od klasy drugiej !!! w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych) lub na kursach kwalifikacynych.

  17.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj51
mod_vvisit_counterTen miesiąc1127
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 12 połączonych
Data: Sty 17, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony