Get Adobe Flash player

Materiał nauczania w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

1.         Podstawy budownictwa

1.1.   Obiekty budowlane

 • Rodzaje obiektach budowlanych.
 • Klasyfikacja budynków zgodnie z zapisami prawa budowlanego.
 • Elementy budynków.
 • Układy konstrukcyjne budynków.
 • Elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych.
 • Elementy niekonstrukcyjne obiektów budowlanych.
 • Technologie wykonywania budynków.

1.2.   Materiały budowlane

 • Rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych.
 • Wymagania stawiane materiałom i wyrobom budowlanym zgodnie z obowiązującymi normami.
 • Właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.
 • Dobór materiałów i wyrobów budowlanych do robót budowlanych

1.3.   Instalacje budowlane

 • Klasyfikacja rodzajów instalacji budowlanych.
 • Elementy instalacji budowlanych.
 • Przewody, uzbrojenie, przybory i urządzenia instalacji budowlanych.
 • Materiały instalacyjne.
 • Wymagania stawiane materiałom instalacyjnym zgodnie z obowiązującymi normami.
 • Zasady i warunki montażu przewodów, uzbrojenia, przyborów i urządzeń instalacji budowlanych.
 • Zasady prowadzenia przewodów instalacji budowlanych w budynku.
 • Warunki techniczne odbioru instalacji budowlanych

1.4.   Infrastruktura podziemna terenu

 • Rodzaje i przeznaczenie infrastruktury podziemnej terenu.
 • Zasady sytuowania infrastruktury podziemnej terenu.
 • Zasady znakowania infrastruktury podziemnej w terenie.
 • Technologie wykonania sieciowej infrastruktury podziemnej.
 • Zagrożenia związane z wykonywaniem infrastruktury podziemnej.
 • Klasyfikacja technik inspekcyjnych sieciowej infrastruktury podziemnej.

1.5.   Rysunek techniczny

 • Materiały i przyrządy do sporządzania rysunku.
 • Oznaczenia graficzne stosowane w rysunku technicznym oraz dokumentacji projektowej sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.
 • Informacje zawarte w rysunkach technicznych 
 • i dokumentacji projektowej sieci komunalnych
 • i instalacji sanitarnych.
 • Rysunki robocze i szkice odręczne.
 • Pismo techniczne i wymiarowanie rysunków.
 • Rysunki inwentaryzacyjne.
 • Rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej.
 • Informacje zawarte w dokumentacji projektowej.
 • Programy komputerowe do wykonywania rysunków technicznych.
 • Narzędzia programów komputerowych do sporządzania rysunków technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych

1.6.   Paliwa gazowe

 • Rodzaje paliw gazowych.
 • Klasyfikacja paliw gazowych według Polskiej Normy na grupy i podgrupy.
 • Właściwości fizyczne i chemiczne paliw gazowych.
 • Wybuchowe i toksyczne właściwości gazów palnych.
 • Zakres i kierunki stosowania paliw gazowych.
 • Rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w Polsce i na świecie.

1.7.   Grunty budowlane i roboty ziemne

 • Klasyfikacja gruntów.
 • Właściwości gruntów mających wpływ na przebieg robót ziemnych.
 • Rodzaje badań gruntów.
 • Geotechniczne metody badania gruntów.
 • Rodzaje robót ziemnych.
 • Metody wykopowe i bezwykopowe układania sieci komunalnych.
 • Maszyny, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych.
 • Wielkości charakterystyczne wykopu i nasypu.
 • Sposoby zabezpieczania ścian wykopów w zależności od rodzaju gruntu i głębokości wykopu.
 • Sposoby zabezpieczanie skarp nasypów.
 • Sposoby odwadniania wykopów.
 • Sposoby zagęszczania mas ziemnych.
 • Transport mas ziemnych.
 • Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ziemnych

1.8.   BHP w instalatorstwie sanitarnym

 • Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływujące na człowieka w miejscu pracy i opisać źródła zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
 • Przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w czasie pracy.
 • Zasady ochrony przeciwpożarowej
 • w przedsiębiorstwie instalacji sanitarnych.
 • Zasady organizacji miejsca pracy zgodnie
 • z wymaganiami ergonomii.
 • Instytucje oraz służby działające
 • w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce.
 • Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce.
 • Podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.
 • Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przepisy dotyczące ochrony pracownikaw miejscu pracy.
 • Procedura postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie instalacji sanitarnych.
 • Rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy montera urządzeń sanitarnych.
 • Sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 • Czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące na stanowisku roboczym.
 • Skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka.
 • Sposoby zapobiegania zagrożeniom życia
 • i zdrowia w miejscu pracy.
 • Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 • Zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 • Zasady pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2.         Sieci komunalne

2.1.     Sieci wodociągowe

 • Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych.
 • Rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Ujęcia wód powierzchniowych.
 • Ujęcia wód podziemnych.
 • Strefy ochrony sanitarnej ujęć i źródeł wody.
 • Charakterystyka zbiorników wody.
 • Budowa i eksploatacja zbiorników wodnych otwartych i ciśnieniowych.
 • Pompy i pompownie wodociągowe.
 • Rodzaje sieci wodociągowych.
 • Przyłącze wodociągowe.
 • Teren budowy sieci wodociągowych.
 • Organizacja i bezpieczeństwo podczas budowy sieci wodociągowej.
 • Technologie montażu sieci wodociągowych.
 • Uzbrojenie sieci wodociągowej.
 • Zasady montażu uzbrojenia sieci wodociągowej.
 • Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej.
 • Próba szczelności i odbiór sieci wodociągowych.
 • Konserwacja, naprawa i modernizacja sieci wodociągowych.

2.2.     Sieci kanalizacyjne

 • Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych.
 • Pompy i pompownie kanalizacyjne.
 • Wyposażenie pompowni kanalizacyjnych.
 • Systemy sieci kanalizacyjnych.
 • Elementy sieci kanalizacyjnej.
 • Kanalizacja niekonwencjonalna.
 • Sposoby połączeń instalacji kanalizacyjnej 
 • z przewodami sieci kanalizacyjnej.
 • Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej.
 • Montaż sieci kanalizacyjnej.
 • Teren budowy sieci kanalizacyjnej.
 • Organizacja i bezpieczeństwo podczas budowy sieci kanalizacyjnej.
 • Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.
 • Zasady montażu uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.
 • Płukanie sieci kanalizacyjnej.
 • Próba szczelności sieci kanalizacyjnej.
 • Konserwacja, naprawa i modernizacja sieci kanalizacyjnej.

2.3.     Sieci gazowe

 • Materiały do budowy gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Urządzenia energetyczne obiektów sieci gazowych.
 • Zagrożenia związane z występowaniem środowiska gazów palnych i toksycznych.
 • Zasady BHP obowiązujące podczas budowy 
 • i eksploatacji sieci gazowych.
 • Układy sieci gazowych.
 • Obiekty sieci gazowych.
 • Gazociągi i przyłącza gazowe – podział 
 • i klasyfikacja.
 • Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Zasady bezpiecznego sytuowania gazociągów 
 • i przyłączy gazowych.
 • Miejsca instalowania elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Zasady znakowania gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Warunki techniczne instalowania kurków głównych.
 • Dokumentacja projektowa sieci gazowych.
 • Plany sytuacyjne sieci gazowych.
 • Technologie montażu gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Zasady wykonywania robót przygotowawczych, montażowych i zakończeniowych związanych 
 • z budową gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Metody planowania i organizacji robót montażowych związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Zasady przeprowadzania konserwacji, remontów i modernizacji sieci gazowych.
 • Zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów, przyłączy i obiektów sieci gazowych.
 • Zasady odpowietrzania gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Zasady przeprowadzania prób ciśnieniowych 
 • i szczelności gazociągów, przyłączy gazowych oraz ich dokumentowanie.
 • Procedury prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych obowiązujące podczas prac związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych oraz prac konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych.
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania sieci gazowych, ich eksploatacji, konserwacji i naprawy.

2.4.     Sieci i węzły ciepłownicze

 • Materiały do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych.
 • Węzły ciepłownicze i obiekty sieci ciepłowniczych.
 • Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie sieci i węzłów ciepłowniczych.
 • Zagrożenia związane z występowaniem gorącej wody i pary technologicznej.
 • Przepisy BHP związane z wykonywaniem prac związanych z budową i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych.
 • Rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych.
 • Obiekty sieci ciepłowniczych.
 • Węzły ciepłownicze – przeznaczenie, wyposażenie i klasyfikacja.
 • Elementy uzbrojenia sieci ciepłowniczych.
 • Elementy uzbrojenia węzłów ciepłowniczych.
 • Miejsca instalowania elementów uzbrojenia sieci ciepłowniczych.
 • Miejsca instalowania elementów uzbrojenia węzłów ciepłowniczych.
 • Zasady znakowania węzłów i sieci ciepłowniczych.
 • Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczych.
 • Plany sytuacyjne sieci ciepłowniczych.
 • Dokumentacja projektowa węzłów ciepłowniczych.
 • Technologie montażu sieci ciepłowniczych.
 • Technologie montażu węzłów ciepłowniczych.
 • Zasady sytuowania sieci ciepłowniczych.
 • Roboty przygotowawcze, montażowe 
 • i zakończeniowe związane z budową sieci ciepłowniczych.
 • Roboty przygotowawcze, montażowe 
 • i zakończeniowe związane z montażem węzłów ciepłowniczych.
 • Metody planowania i organizacji robót montażowych związanych z budową sieci ciepłowniczych.
 • Odpowietrzanie i odwadnianie sieci i węzłów ciepłowniczych.
 • Próby szczelności sieci ciepłowniczych.
 • Próby szczelności węzłów ciepłowniczych.
 • Konserwacja, remont i modernizacja sieci ciepłowniczych.
 • Konserwacja, remont i modernizacja węzłów ciepłowniczych.


3.         Instalacje sanitarne

3.1.   Instalacje wodociągowe

 • Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych.
 • Rodzaje połączeń wodociągowych.
 • Hydrofornie i pompownie instalacyjne.
 • Rodzaje instalacji wodociągowych.
 • Elementy instalacji wodociągowych.
 • Armatura instalacji wodociągowych.
 • Montaż instalacji wodociągowych.
 • Dokumentacja projektowania instalacji wodociągowych.
 • Wodne instalacje przeciwpożarowe.
 • Napełnianie i odpowietrzanie instalacji wodociągowej.
 • Próba szczelności instalacji wodociągowej.
 • Przeglądy techniczne instalacji wodociągowych.
 • Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowych.

3.2.   Instalacje kanalizacyjne

 • Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych.
 • Rodzaje połączeń wodociągowych.
 • Hydrofornie i pompownie instalacyjne.
 • Rodzaje instalacji wodociągowych.
 • Elementy instalacji wodociągowych.
 • Armatura instalacji wodociągowych.
 • Montaż instalacji wodociągowych.
 • Dokumentacja projektowania instalacji wodociągowych.
 • Wodne instalacje przeciwpożarowe.
 • Napełnianie i odpowietrzanie instalacji wodociągowej.
 • Próba szczelności instalacji wodociągowej.
 • Przeglądy techniczne instalacji wodociągowych.
 • Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowych.

3.3.   Instalacje gazowe

 • Materiały do budowy instalacji gazowych.
 • Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji gazowych.
 • Zasady BHP obowiązujące podczas prac związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych.
 • Instalacje gazowe na gaz ziemny i płynny – podstawowe pojęcia.
 • Uzbrojenie instalacji gazowych.
 • Urządzenia gazowe.
 • Układy odprowadzania spalin z urządzeń gazowych.
 • Technologie stosowane do montażu instalacji gazowych.
 • Klasyfikacja urządzeń gazowych.
 • Gazomierze.
 • Palniki gazowe.
 • Warunki techniczne dla instalacji gazowych.
 • Zasady odprowadzania spalin z urządzeń gazowych.
 • Wentylacja pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia gazowe.
 • Dokumentacja projektowa instalacji gazowej.
 • Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do wykonania instalacji gazowych.
 • Zasady sporządzania kalkulacji kosztów związanych z montażem instalacji gazowych.
 • Warunki i zasady przeprowadzania prób szczelności instalacji gazowych.
 • Dokumentowanie prób szczelności.
 • Zasady przekazywania instalacji gazowej do eksploatacji.
 • Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji gazowych.
 • Zasady przeprowadzania napraw i remontów instalacji gazowych.
 • Procedury prac na czynnych instalacjach gazowych

3.4.   Instalacje grzewcze

 • Materiały do budowy instalacji grzewczych.
 • Zasady BHP obowiązujące podczas prac związanych z budową i eksploatacją instalacji grzewczych.
 • Źródła energii konwencjonalne i alternatywne.
 • Kryteria użyteczności konwencjonalnych źródeł energii.
 • Możliwości wykorzystywania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływ na środowisko.
 • Rodzaje i systemy instalacji grzewczych.
 • Technologie montażu instalacji grzewczych.
 • Uzbrojenie instalacji grzewczych.
 • Urządzenia grzewcze – budowa, przeznaczenie, klasyfikacja.
 • Zasady sytuowania przewodów, uzbrojenia 
 • i lokalizowania urządzeń grzewczych.
 • Warunki techniczne dla pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia grzewcze.
 • Zasady odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych.
 • Wentylacja pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia grzewcze.
 • Warunki i zasady przeprowadzania prób szczelności instalacji grzewczych.
 • Dokumentowanie prób szczelności.
 • Zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, przeciwwilgociowych i termoizolacyjnych.
 • Zasady odpowietrzania, uruchamiania i regulacji instalacji grzewczych.
 • Zasady przekazywania instalacji grzewczych do eksploatacji.
 • Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji grzewczych.
 • Zasady przeprowadzania napraw i remontów instalacji grzewczych.

3.5.   Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • Materiały do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Zasady BHP obowiązujące podczas prac związanych z budową i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Parametry powietrza w pomieszczeniach.
 • Parametry komfortu cieplnego.
 • Procesy wpływające na zmianę parametrów powietrza w pomieszczeniach.
 • Wytyczne dotyczące wymagań parametrów powietrza w pomieszczeniach, obiektach budowlanych oraz na stanowiskach roboczych.
 • Cel wentylacji pomieszczeń.
 • Rodzaje i systemy instalacji wentylacyjnych 
 • i klimatyzacyjnych.
 • Elementy wyposażenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Budowa i zasada działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Technologie montażu instalacji wentylacyjnych 
 • i klimatyzacyjnych.
 • Zasady sytuowania przewodów, uzbrojenia 
 • i lokalizowania urządzeń wentylacyjnych 
 • i klimatyzacyjnych.
 • Warunki i zasady przeprowadzania prób szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Dokumentowanie prób szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych i akustycznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Zasady uruchamiania i regulacji instalacji 
 • i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.
 • Zasady przekazywania instalacji wentylacyjnych 
 • i klimatyzacyjnych do eksploatacji.
 • Zasady przeprowadzania i dokumentowania przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Zasady przeprowadzania napraw i konserwacji instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

4.         Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym

4.1.     Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

 • Pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, polityka fiskalna.
 • Pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo.
 • Przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego.
 • Przepisy prawa podatkowego.
 • Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego.
 • Przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Procedura postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
 • Forma organizacyjno-prawna planowanej działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie instalacyjnym.
 • Dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Formę opodatkowania działalności gospodarczej.
 • Biznesplan dla planowanej działalności gospodarczej.

4.2.     Prowadzenie przedsiębiorstwa instalacyjnego

 • Klasyfikacja przedsiębiorstw występujących w branży instalacyjnej i budowlanej.
 • Powiązania między przedsiębiorstwami
 • i instytucjami występującymi w branży instalacji sanitarnych i budowlanej.
 • Analiza działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w branży instalacji sanitarnych na rynku.
 • Analiza czynników kształtujących popyt na usługi
 • i roboty w zakresie instalatorstwa sanitarnego.
 • Działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne.
 • Współpraca z kontrahentami w zakresie usług
 • i robót instalacyjnych.
 • Zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z branży sanitarnej i budowlanej.
 • Organizacja stanowiska pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii.
 • Przyjmowanie korespondencji w różnej formie.
 • Ogólne zasady formułowania i formatowania pism.
 • Pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie instalatorstwa sanitarnego.
 • Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Elementy marketingu.
 • Działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie instalatorstwa sanitarnego.
 • Wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy przedsiębiorstwa instalacyjnego.
 • Możliwości optymalizowania kosztów w prowadzonym przedsiębiorstwie instalacyjnym

5.         Język obcy w instalatorstwie sanitarnym

5.1.     Porozumiewanie się w języku obcym w instalatorstwie sanitarnym

 • Specjalistyczne słownictwo związane 
 • z wykonywaniem zadań zawodowych
 • w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 • Korespondencja obcojęzyczna z zakresu instalatorstwa sanitarnego.
 • Czynności zawodowe w języku obcym.
 • Interpretacja obcojęzycznych wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych.
 • Warunki realizacji usług i robót instalacyjnych w języku obcym.
 • Porozumienie o współpracy zawodowej.
 • Analiza i interpretacja tekstów dotyczących zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń

5.2.     Informacja o materiałach, urządzeniach, usługach i robotach w instalatorstwie sanitarnym

 • Informacje w języku obcym na materiałach
 • i urządzeniach instalacyjnych.
 • Obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń stosowanych w instalatorstwie sanitarnym.
 • Obcojęzyczne teksty dotyczące usług i robót instalacyjnych.
 • Formułowanie wypowiedzi w języku obcym umożliwiające komunikowanie się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo dotyczące instalatorstwa sanitarnego.
 • Informacje dotyczące wykonywanych prac w zakresie instalatorstwa sanitarnego.
 • Analiza informacji zamieszczonych na opakowaniach i metkach materiałów instalacyjnych w języku obcym
 • Informacje w obcojęzycznych zasobach Internetu i literatury branżowej dotyczące instalatorstwa sanitarnego.
 • Obcojęzyczne oferty szkoleniowe z zakresu instalatorstwa sanitarnego.


  17.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj97
mod_vvisit_counterTen miesiąc1173
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 8 połączonych
Data: Sty 17, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony