Get Adobe Flash player

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY DLA RZEMIEŚLNICZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA LATA 2017-2020

Podstawy prawne

 

1.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
2.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
3.Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
4.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
6.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
7.Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
10.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
11.Rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+".
12.Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 

 

 

I.WPROWADZENIE DO PROGRAMU

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest  podporządkowany głównemu celowi, czyli wspieraniu dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (według definicji wychowania art.1 ust.1 pkt 3 ustawy – prawo oświatowe).

 

II.ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

1.Założenia ogólne

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole skupia się na wyrównywaniu szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym.

2.Zadania

a) Promowanie zdrowego, ekologicznego oraz bezpiecznego stylu życia poprzez:

-kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami,

-organizowanie zajęć propagujących zdrowy styl życia,

-podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

b) Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:

- kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą,

- poszanowanie godności osobistej i życia ludzkiego jako najwyższej wartości,

c) Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne decyzje i czyny,

- wywiązywanie się z obowiązków i korzystanie z przysługujących praw,

- dbałość o wysoką kulturę osobistą,

- kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów,

- preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy,

d) Kształtowanie postaw prospołecznych

e) Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez:

- promowanie zdrowego stylu życia,

- wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia,

f) Przeciwdziałanie uzależnieniom

g) Wzmacnianie poczucia własnej wartości, , wiary w siebie i swoje możliwości.

 

3.Cele szczegółowe

Uczeń naszej szkoły:

-jest odpowiedzialny za siebie i innych,

-potrafi wyznaczać sobie cele i osiągać je, wierzy we własne siły,

-bierze aktywny udział w życiu grupy, klasy i szkoły, potrafi współpracować w grupie,

-jest tolerancyjny, respektuje prawa innych ludzi i pomaga im,

-szanuje innych, ich godność i indywidualność,

-dostrzega i interpretuje  przyczyny swoich sukcesów lub porażek,

-potrafi dbać o własną sprawność fizyczną,

-potrafi racjonalnie zaplanować i wykorzystać swój wolny czas,

-potrafi zachować się  w sposób nie zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu,,

- zna i potrafi ocenić zagrożenia oraz konsekwencje wynikające z korzystania z używek,

-jest asertywny,

-potrafi pracować samodzielnie i twórczo, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,

- potrafi zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną,

-potrafi radzić sobie z trudnymi uczuciami,

- potrafi ocenić własne postępowanie i panować nad własnymi emocjami,

- potrafi wyciągnąć właściwe wnioski bez wpływu emocji,

- potrafi budować i zachowuje poprawne kontakty z ludźmi,

-zna i stosuje zasady prawidłowego komunikowania się z ludźmi,

- zna i szanuje dorobek kulturalny swojego regionu i państwa,

- bierze czynny udział w tworzeniu życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego,

 

4.Model absolwenta

Absolwent jest:

a)      Uczciwy:

b)      Odpowiedzialny

c)      Otwarty

d)      Umiejący oprzeć się patologiom społecznym

e)      Tolerancyjny

f)       Dbający o zdrowie własne i innych

g)      Umiejący aktywnie szukać pracy i planować swój rozwój

h)      Świadomy swoich praw i obowiązków

 

5.Diagnoza sytuacji wychowawczej

 

W szkole co roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska na podstawie:

a) badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

b) uwag wychowawcy na temat klasy,

c) analizy stanu wychowania w szkole ( analiza uwag wpisanych do dziennika, sprawozdań opracowanych przez wychowawcę, obserwacji uczniów na terenie szkoły).

Problemy jakie wykazała diagnoza i ewaluacja programu  są następujące:

- niska frekwencja uczestnictwa rodziców podczas zebrań z rodzicami, zbyt niskie zainteresowanie rodziców dziećmi,

- wysoka absencja uczniów w szkole,

- brak motywacji do nauki,

- kontynuowanie działań z profilaktyki uzależnień.

 

6.Kryteria efektywności

a) wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu,

b) wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy,

c) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji,

 

7.Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program

a) dyrektor szkoły

- dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz o odpowiedni poziom pracy opiekuńczo-wychowawczej placówki,

- stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,

- organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli,

- zapewnia bezpieczne warunki na terenie szkoły,

b)pedagog szkolny

- udziela wszechstronnej pomocy uczniom,

- współpracuje z policją, kuratorami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami,

- rozwiązuje problemy wychowawcze,

- doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,

c)nauczyciele

- mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów,

- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

- odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza terenem szkoły, np. podczas wycieczek,

-udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniami,

d)wychowawcy klasy

- prowadzą spotkania z rodzicami,

- dążą do integracji zespołu klasowego,

- poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

- uczą pozytywnego myślenia, rozwijają poczucie wartości uczniów,

- realizują w toku pracy wychowawczej cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

e) rodzice

-rodzice, nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów,

-powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

-powinni kontrolować spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci.

 

 

 

 

III.TRESCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

FORMY REALIZACJI

Rozpoznawanie sytuacji ryzykownych

-wychowawcy i nauczyciele prowadzą obserwację uczniów,

 

-pedagog i wychowawcy rozpoznają sytuację rodzinną młodzieży,

 

-pedagog prowadzi rozmowy z uczniami i rodzicami

Kształtowanie świadomości negatywnego działania środków psychoaktywnych oraz palenia tytoniu/profilaktyka uzależnień

-ukazywanie prawnych i moralnych skutków posiadania, używania i rozprowadzania środków psychoaktywnych, tj. narkotyków, alkoholu, papierosów, leków, dopalaczy poprzez:

 • Przeprowadzanie zajęć wychowawczych na w/w tematy,
 • Wykonywanie gazetek tematycznych,
 • Spotkania ze specjalistami,

 

-przeprowadzenie zajęć na temat szkodliwości i konsekwencji  palenia tytoniu,

 

-przeprowadzenie zajęć na temat uzależnienia od hazardu w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

 

-uczenie umiejętności odpierania nacisków zewnętrznych, kształtowanie postawy asertywnej w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

 

-przeprowadzanie rozmów indywidualnych o charakterze terapeutycznym  z uczniami odnoście uzależnień,

 

-w przypadku stwierdzenia posiadania lub używania środków psychoaktywnych szybka interwencja i natychmiastowe powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów (według odpowiednich strategii postępowania),

 

-kontrola toalet, okolic szkoły,

 

-współpraca z instytucjami: Komendą Powiatową Policji w Łukowie, Sądem Rejonowym, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

 

-współpraca z rodzicami:

 • Spotkania, konsultacje indywidualne,
 • Fachowe poradnictwo i wsparcie, w tym pedagogizacja rodzica,
 • Kierowanie rodziców do różnych form pomocy (poradnie, instytucje),
 • Informowanie rodziców o działaniach profilaktycznych prowadzonych w szkole,
 • Pogadanki dla rodziców (pedagogizacja) podczas zebrań

Profilaktyka ryzyka popełnienia samobójstwa

-rozpoznawanie sytuacji rodzinnej,

 

 

-kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych  poprzez pogadanki na godzinach wychowawczych,

 

-uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych- projekcja filmu „Przytul mnie” (od 15 lat) i pogadanka na temat wydarzeń z filmu oraz sytuacji z życia,

 

-eliminowanie napięć psychicznych poprzez rozmowy wspierające,

 

-kierowanie rodziców, uczniów do różnych form pomocy (poradnie, instytucje),

 

-przeprowadzenie zajęć podczas godzin wychowawczych na temat samokontroli, sposobów radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania emocji oraz postaw antydyskryminacyjnych i tolerancji,

 

-sporządzenie ankiety badającej ryzyko popełnienia samobójstwa,

 

-przeprowadzenie w/w ankiet w klasach,

 

-kształtowanie umiejętności adaptacyjnych w nowym środowisku poprzez zajęcia integracyjno-adaptacyjne,

 

-tworzenie okazji do wzajemnego poznania się poprzez imprezy klasowe i szkolne

Podniesienie poziomu frekwencji

-sprawdzanie obecności uczniów na każdej lekcji,

 

-systematyczne rozliczanie opuszczonych godzin lekcyjnych,

 

-punktualne zaczynanie i kończenie zajęć,

 

-comiesięczna analiza frekwencji w każdej klasie,

 

-wychowawca ma obowiązek przekazać dane wagarującego ucznia do pedagog, niezwłocznie po opuszczeniu przez ucznia 50% godzin nieusprawiedliwionych,

 

-indywidualne rozmowy z uczniami często opuszczającymi zajęcia,

 

-indywidualne rozmowy z rodzicami wagarujących uczniów,

Redukowanie zachowań agresywnych młodzieży

-realizacja tematycznych lekcji wychowawczych:

 • Rola świadka w przemocy rówieśniczej,
 • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wobec inności,
 • Kierowanie uczniów, rodziców w przypadku wykrycia przemocy domowej do odpowiednich instytucji,
 • Rozmowy wspierające

 

IV. EWALUACJA PROGRAMU

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej ocenie i obserwacji. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania działań wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.


  17.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj87
mod_vvisit_counterTen miesiąc1163
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 7 połączonych
Data: Sty 17, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony