Get Adobe Flash player

Statut Rzemieślniczej branżowej szkoły I stopnia

Statutu Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia z klasą drugą i trzecią zasadniczej szkoły zawodowej w Łukowie.

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne                                                                               
Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły                                                                               
Rozdział 3. Kształcenie zawodowe w Szkole                                                                
Rozdział 4. Organy Szkoły i ich kompetencje                                                               
Rozdział 5.Organizacja pracy Szkoły                                                                           
Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły                                                         
Rozdział 7. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego                                         
Rozdział 8. Uczniowie Szkoły                                                                                     
Rozdział 9. Postanowienia końcowe                                                                            

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    Szkole – należy przez to rozumieć Rzemieślniczą Branżową Szkołę I stopnia w Łukowie;

2)    Statucie Szkoły – należy przez to rozumieć Statut Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia  w Łukowie;

3)    uczniach – należy przez to  rozumieć  uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia  w Łukowie;

4)    nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia  w Łukowie;

5)    rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub  prawnych opiekunów uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia  w Łukowie;

6)    wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono pod szczególną opiekę oddział Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia  w Łukowie,

7)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie;

8)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty;

9)    ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59);

10)  ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7  września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943, zm. z 2016r. poz.1954, poz.2169, z 2017r. poz.60).

§ 2

 1. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie ma swoją siedzibę w Łukowie w budynku 
  o numerze 21 przy ul. Żelechowskiej.
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Cech Rzemiosł Różnych, z siedzibą w Łukowie w budynku 
  o numerze 9 przy ul. Warszawskiej.
 3. Ustalona nazwa Szkoły: Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia  w Łukowie jest używana w pełnym brzmieniu, w tym na tablicach i pieczęciach urzędowych.
 4. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia  używa pieczęci urzędowej  zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
 5. Nauka w Szkole trwa trzy lata.
 6. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 Szkoła prowadzi klasy zasadniczej szkoły zawodowej.
 7. Do klas drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2017/2018 oraz do klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2018/2019 stosuje się odpowiednio:

1)    §§ 4-6 Rozdziału 2. Cele i zadania Szkoły,

2)    §§ 7-9 oraz § 11 Rozdziału 3. Kształcenie zawodowe w Szkole,

3)    §§ 17-18 Rozdziału 4. Organy Szkoły i ich kompetencje,

4)    §20, §§ 25 27 Rozdziału 5. Organizacja pracy Szkoły,

5)    §§32-33, §35 ust.3, §36 ust.3 pkt 1-10 Rozdziału 6. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

6)    Rozdział 7. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego,

7)    Rozdział 8. Uczniowie Szkoły- niniejszego Statutu.

Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły

§ 3

 1. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na podstawie ustaw.
 2. Szkoła oferuje naukę w klasach  wielozawodowych. Uczniowie kształcą się jednocześnie w trzech miejscach:

1)    w Szkole, gdzie realizują przedmioty ogólnokształcące  i mają kontakt z wychowawcą;

2)    u pracodawcy – rzemieślnika , gdzie odbywają praktyczną naukę zawodu odpowiednio:

w klasie I i II - trzy dni,

w klasie  III - cztery dni w tygodniu;

3)    na kursach zawodowych, gdzie uczą się przedmiotów zawodowych teoretycznych (raz w roku przez 4 tygodnie) na terenie szkoły, gdzie otrzymują oceny z przedmiotów zawodowych i z zachowania.

 1. Na zakończenie nauki uczniowie zdają egzamin czeladniczy  lub zawodowy.
 2. Ukończenie Szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

§ 4

 1. W zakresie kształcenia Szkoła umożliwia:

1)    zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - jeśli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji,

2)    uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

3)    dostosowanie treści i metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia,

4)    objęcie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

5)    realizację treści patriotycznych i obywatelskich,

6)    przygotowanie do uczestnictwa w różnych formach kultury,

7)    dostarczenie absolwentom kryterium świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, w tym dalszego kształcenia.

 1. W zakresie kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy stwarza warunki do:

1)    efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,

2)    poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

3)    rozwijania otwartości i tolerancji wobec innych ludzi, innych kultur i religii,

4)    rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień,

5)    zwalczania zagrożeń środowiska naturalnego i zagrożeń społecznych,

6)    odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości i imprez masowych.


§ 5

 1. W zakresie kształtowania osobowości zmierza się do tego, aby uczniowie:

1)    znajdowali warunki do wszechstronnego rozwoju swej osobowości i odnalezienia własnego miejsca we współczesnej rzeczywistości,

2)    uczyli się szacunku dla wspólnego dobra,

3)    przygotowali się do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie,

4)    potrafili rozpoznawać wartości moralne,

5)    dążyli do rzetelnej pracy do samokształcenia i osiągnięcia życiowych celów,

6)    stawali się odpowiedzialni i samodzielni,

7)    byli odporni na negatywny wpływ patologii społecznych,

8)    współpracowali ze środowiskiem lokalnym.

 1. W zakresie kształtowania umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym Szkoła zapewnia uczniom ochronę przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznymi, eksponującymi brutalność i przemoc, zawierającymi zachowania naruszające normy obyczajowe, propagującymi nienawiść i dyskryminację.
 2. W zakresie opieki zdrowotnej zapewnia edukację zdrowotną i edukację profilaktyczną.


§ 6

 1. Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:

1)    organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,

2)    organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego w celu realizacji podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach,

3)    kształcenie obejmujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących oraz organizuje dokształcanie zawodowe w postaci kursów w ośrodkach kształcenia i dokształcania zawodowego,

4)    realizację szczegółowych celów i zadań wychowawczych zawartych w Programie wychowawczo- profilaktycznym Szkoły,

5)    ścisłą współpracę z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

6)    organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wychowawczych i specjalistycznych dla uczniów  wymagających szczególnego wsparcia
w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7)    pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach,

8)    uczenie uczniów samorządności i aktywnego udziału w życiu Szkoły,

9)    realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

10)  sprawowanie opieki nad uczniami, w tym uczniami niepełnosprawnymi oraz znajdującymi się
w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej.

 1. W Szkole mogą być realizowane lokalne, regionalne, rządowe oraz unijne programy i projekty mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz wspomaganie rozwoju osobowego i zainteresowań uczniów.


Rozdział 3
Kształcenie zawodowe w Szkole

§ 7

 1. Szkoła prowadzi edukację dla uczniów w zawodach: fryzjer,  monter sieci i instalacji  sanitarnych, murarz – tynkarz, sprzedawca, elektryk, kucharz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, obuwnik.
 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, może wprowadzić nowe zawody, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do ich zgodności z potrzebami rynku pracy.

§ 8

 1. Szkoła  realizuje kształcenie zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia
  w zawodach.
 2. Zapewnia realizację zadań  z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikającej z programu nauczania dla danego zawodu.
 3. Doskonali metody pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia zawodowego.
 4. Współpracuje ze szkołami prowadzącymi  kształcenie zawodowe w kraju i za granicą.
 5. Współpracuje z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy.


§ 9

 1. Szkoła  realizuje cele i zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające  z programu nauczania dla danego zawodu, poprzez prowadzenie:

1)    zajęć praktycznych dla uczniów w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,

2)    kwalifikacyjnych  kursów zawodowych,

3)    realizację innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący, pracodawców, podmioty gospodarcze, instytucje rynku pracy,  a w szczególności:

a)    podejmuje działania w zakresie doradztwa zawodowego i informacji zawodowej,

4)    oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb rynku pracy,

5)    współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz z innymi  szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w kraju i za granicą.


§ 10

 1. Tygodniowy wymiar godzin  w każdej klasie przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz zajęć z wychowawcą określa Dyrektor Szkoły  w rozkładzie zajęć.

.

 1. Z zachowaniem wymiaru poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
  w trzyletnim okresie nauczania, Dyrektor Szkoły ustala w każdej klasie dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców oraz ustala wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych odpowiednio w klasach I-III, zapewniając jednocześnie realizację tych zajęć w wymiarze określony dla trzyletniego okresu nauczania.
 2. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami odbywają w szkole dokształcanie teoretyczne w zakresie danego zawodu, w którym odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w  każdej klasie,  wymiarze 34 godzin tygodniowo.
 3. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze co najmniej 10 godzin  trzyletnim okresie nauczania.


§ 11

 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku ucznia oraz jego potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 2. Podczas zajęć dydaktycznych opiekę sprawują nauczyciele, podczas zajęć pozaszkolnych – opiekunowie, instruktorzy, podczas zajęć praktycznych – instruktorzy nauki zawodu ..


Rozdział 4

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 12


 1. Organami Szkoły są:

1)    Dyrektor Szkoły,

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Rada Rodziców,

4)    Samorząd Uczniowski.

 1. Każdy z organów, o których mowa w ust. 1, ma prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Organy wymienione w ust. 1 pkt 2- 4, działają na podstawie przyjętych regulaminów.


§ 13

 1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1)    kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)    jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami,

3)    występuje z wnioskiem o przyznanie  nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

4)    występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

5)    dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli Szkoły,

6)    koordynuje działania organów Szkoły,

7)    zapewnia warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych,

8)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

9)    sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

10)  decyduje w sprawach tygodniowego rozkładu zajęć,

11)  dysponuje środkami  finansowymi przyznanymi przez organ prowadzący ,

12)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę  oraz innym pracownikom podczas pracy,

13)   powołuje,  w razie potrzeby,  stałe lub doraźne zespoły zadaniowe,

14)  stwarza warunki do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych,

15)  stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

16)  skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

17)  współpracuje z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym oraz
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

18)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.


§ 14

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole..
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza projekt arkusza organizacji Szkoły na dany roku szkolny oraz  tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)    projekt planu finansowego Szkoły,

3)    wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)    propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt nowego statutu Szkoły lub projekt zmian Statutu Szkoły  i uchwala je.§ 15

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin Rady określa
  w szczególności jej strukturę, zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób ich protokołowania.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.
 4. W przypadku określonym w ust. 3, postępowanie wyjaśniające przeprowadza  organ prowadzący szkołę.
 5. Dyrektor  Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
  i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania  spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.


§ 16


 1. Rada Rodziców  reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły. Do jej uprawnień należy
  w szczególności:

1)    występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły  oraz organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,

2)    uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły,

3)    opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zalecony przez  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
  w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa w szczególności strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.


§ 17


 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd Uczniowski  może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, 
  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 1. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.


§ 18


 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Szkoły:

1)    każdy organ  Szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując przyjęcie rozwiązania w danej sprawie,

2)    organy  Szkoły  mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji lub poglądów,

3)    Dyrektor Szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły w sprawie  planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.

 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami Szkoły:

1)    w przypadku zaistnienia sporu między organami Szkoły, organem właściwym do ich rozstrzygania jest Dyrektor Szkoły. Od rozstrzygnięcia, organom przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni do organu prowadzącego Szkołę,

2)    jeżeli stroną sporu jest Dyrektor Szkoły, wówczas organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący Szkołę,

3)    rozstrzygniecie organu prowadzącego jest ostateczne.


Rozdział 5
Organizacja pracy Szkoły

§ 19

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ferii zimowych
  i letnich oraz przerw świątecznych określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji Szkoły, zaopiniowany przez  Radę Pedagogiczną , a zatwierdzony przez organ prowadzący.


§ 20


 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale jest zgodna z odrębnymi przepisami.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły  na podstawie arkusza organizacji,
  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie lekcyjnym .


§ 21


 1. Godzina lekcyjna edukacyjnych zajęć teoretycznych trwa 45 minut.


 1. Corocznie dokonywany jest podział oddziałów na grupy na zajęciach, które tego wymagają, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zajęcia obowiązkowe, o ile zachodzi taka potrzeba,  prowadzone są w zespołach międzyoddziałowych.
 3. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,
  w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego w kraju i zagranicą, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną jednostką.
 4. Praktyczna nauka zawodu młodocianych może być realizowana przez pracodawców na zasadach określonych w  §§24 – 26.


§ 22


 1. W szkole znajduje się punkt biblioteczny  służący realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły.
 2. Punkt biblioteczny prowadzi sekretarz szkoły.
 3. Punkt biblioteczny  udostępnia zbiory  uczniom i nauczycielom.
 4. Czas pracy punktu bibliotecznego jest  dostosowywany przez Dyrektora  Szkoły do tygodniowego planu zajęć w sposób umożliwiający użytkownikom dostęp do zbiorów.
 5. Uczniowie i nauczyciele korzystają także z Biblioteki Miejskiej w Łukowie.§ 23

Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada niezbędną bazę lokalową.§ 24

 1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana przez uczniów zgodnie z programem nauczania dla zawodu, przyjętym dla danego oddziału.
 2. Szkoła prowadzi kształcenie obejmujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących oraz organizuje dokształcanie zawodowe w postaci kursów w ośrodkach kształcenia i dokształcania zawodowego.
 3. Liczbę dni przeznaczonych na kształcenie ogólne i kształcenie praktyczne ustala Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z pracodawcami uczniów – młodocianych pracowników, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy. Nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych w formie kursu odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie.
 4. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie pisemnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy pracodawcą, a młodocianym pracownikiem, stosownie do przepisów Kodeksu pracy.


§ 25

 1. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym, w terminie przyjęć kandydatów do Szkoły.
 2. Nauka zawodu u pracodawcy trwa nie dłużej niż 36 miesięcy z zastrzeżeniem przypadku, kiedy młodociany dokształcający się w Szkole nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył Szkoły. Pracodawca, na wniosek młodocianego, albo izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole,
  a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy.
 3. Uczeń starający się o przyjęcie do Szkoły zobowiązany jest do złożenia stosowanych dokumentów, w tym umowy o pracę i zaświadczeń lekarskich przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.
 4. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem i brakiem kontynuacji nauki zawodu u innego lub tego samego pracodawcy, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.
 5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 3 lata.
 6. Wymiar godzin przedmiotów kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas jest określany według ramowego planu nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


§ 26

 1. Szczegółowy zakres obowiązków ucznia - młodocianego pracownika w zakresie praktycznej nauki zawodu określa jego pracodawca zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Każdy uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do zajęć praktycznych poprzez:

a)    zapoznanie się z regulaminem i programem zajęć praktycznej nauki zawodu;

b)    odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia bhp oraz innych przewidzianych Kodeksem pracy szkoleń i badań;

c)     systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia;

d)    przestrzeganie zapisów Kodeksu pracy i regulaminu pracy – jeśli taki został wprowadzony
u pracodawcy;

e)    dostosowanie się do ustalonego w zakładzie pracy harmonogramu dnia;

f)      rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę;

g)    przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu zakładowego;

h)    natychmiastowe zgłoszenie każdego wypadku, uszkodzenia lub skaleczenia pracodawcy lub innemu opiekunowi.

 1. Nieobecność na zajęciach praktycznych musi być usprawiedliwiona.
 2. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie, które niezwłocznie należy dostarczyć pracodawcy, a w przypadku niemożliwości natychmiastowego dostarczenia zwolnienia należy poinformować o fakcie i przyczynie niestawienia się na zajęcia praktyczne pracodawcę oraz wychowawcę klasy.
 3. Uczeń ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z wystawioną oceną przez pracodawcę za odbytą praktyczną naukę zawodu na 7dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady  Pedagogicznej (śródrocznym i rocznym).
 4. Współpraca Szkoły z zakładami, prowadzącymi naukę zawodu uczniów młodocianych pracowników, polega w szczególności na:

1)    kontrolowaniu przez Szkołę realizacji programu praktycznej nauki zawodu oraz warunków jej odbywania,

2)    wymianie informacji o wynikach nauczania i zachowania,

3)    akceptowaniu ustalonych przez pracodawców lub osoby przez nich upoważnione oceny z zajęć praktycznych.

 1. Kształcenie praktyczne organizuje i nadzór nad jego przebiegiem sprawuje kierownik praktycznej nauki zawodu.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły


§ 27

 1. W Szkole funkcjonują następujące stanowiska kierownicze:

1)    kierownik praktycznej nauki zawodu.

2)    Kierownik administracyjny.

 1. Dyrektor Szkoły określa zakres uprawnień i  odpowiedzialności osoby, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2.

§ 28

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,  określają odrębne przepisy.


§ 29

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)    wykonywanie zadań na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Szkołę,

2)    realizacja procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,

3)    dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4)    dbanie o frekwencję uczniów na zajęciach,

5)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

6)    uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez Szkołę,

7)    pełnienie dyżurów na przerwach między lekcjami oraz przed rozpoczęciem zajęć,

8)    podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

9)    służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie nauczycielskim,

10)  aktywne uczestnictwo w zebraniach  Rady Pedagogicznej,

11)  diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i pomaganie w ich eliminowaniu,

12)  właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej,

13)  wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu zawodowego,

14)  prowadzenie prac w ramach zespołów  zadaniowych,

15)  sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego.


§ 30

 1. Nauczyciel ma prawo do:

1)    decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych
w nauczaniu swego przedmiotu lub zajęć zgodnie z zatwierdzonym  przez  Dyrektora Szkoły  zestawem programów nauczania,

2)    wyposażenia w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturą metodyczną,

3)    współdecydowania, jako członek Rady Pedagogicznej o kierunku rozwoju Szkoły, koncepcji jej funkcjonowania,  planie pracy,

4)    decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,

5)    wyrażania opinii w sprawie oceny zachowania swoich uczniów,

6)    wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz form działań wychowawczych dla swoich uczniów.

 1. Nauczyciele ponadto korzysta z:

1)    uprawnień wynikających ze stosunku pracy i innych uprawnień wynikających z przepisów prawa,

2)    opieki i doradztwa doświadczonego nauczyciela, opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staże pedagogiczne, udziału w lekcjach otwartych,§ 31

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
  z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.
 3. Zmiana nauczyciela wychowawcy może nastąpić tylko na skutek sytuacji losowych (np. długa choroba lub zwolnienie nauczyciela) lub innych ważnych powodów organizacyjnych.


§ 32

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
  a w szczególności:

1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2)    przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3)    rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 obowiązany jest:

1)    diagnozować warunki życia i nauki swoich uczniów,

2)    opracować we współpracy  z pedagogiem szkolnym, rodzicami i uczniami Plan Wychowawczo Profilaktyczny klasy  - uwzględniający  zagadnienia określone w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły,

3)    utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

4)    współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

5)    współpracować z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,  w tym specjalistycznymi,

6)    stale monitorować postępy w nauce swoich uczniów,

7)    mobilizować uczniów do  systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach,

8)    udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu,

9)    kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

10)  utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach wyników w nauce i zachowaniu się ucznia,

11)  informować uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych,

12)  prowadzić okresowo zebrania z rodzicami swoich uczniów,

13)  prawidłowo prowadzić dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, plan wychowawczo-profilaktyczny klasy, tematy zajęć z wychowawcą).

 1. Wychowawca ma prawo do:

1)    współdecydowania z uczniami i rodzicami uczniów o planie wychowawczo- profilaktycznym na dany rok szkolny,

2)    uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora Szkoły i instytucji wspierających pracę Szkoły,

3)    decydowania o ocenie zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, zgodnie z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego,

4)    wnioskowania o pomoc w rozwiązaniu problemów swoich uczniów do organów Szkoły lub innych osób.


§ 33

Zadania innych pracowników wynikają z zakresu ich obowiązków oraz odrębnych przepisów.

§ 34

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniom i ich rodzicom jest udzielana zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pedagog  w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Do zadań pedagoga  należy w szczególności:

1)    organizowanie i prowadzenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
i nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

2)    wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły,

3)    podejmowanie działań wychowawczo- profilaktycznych – koordynacja Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły,

4)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz prowadzenie rejestru opinii i orzeczeń lekarskich,

5)    określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

6)    organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


§ 35

 1. W celu udzielania uczniom i ich rodzicom poradnictwa zawodowego w Szkole zatrudnia się doradcę zawodowego.
 2. Doradca zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.
 3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)    diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe,

2)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3)    kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i instytucjach rynku pracy, lekarzy itp.,

4)    prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,

5)    prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego,

6)    współpraca z  nauczycielami, wychowawcami i rodzicami,

7)    współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,  w tym specjalistycznymi, powiatową
i wojewódzką radą rynku pracy,

8)    współpraca ze szkołami prowadzącymi kształcenia zawodowe na terenie Powiatu Łukowskiego,

9)    monitorowanie losów absolwentów Szkoły,

10)  gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących pracy zawodowej, rynku pracy, zawodów,

11)  prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.


Rozdział 7

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 36


 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
  i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
  i norm etycznych.


§ 37

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)    udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)    udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)    dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowa­niu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty,

2)    ustalanie kryteriów zachowania;

3)    ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6)    ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyj­nych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne oparte jest o wymagania edukacyjne sformułowane przez nauczycieli dla wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.
 2. W ciągu 14 dni od dnia  rozpoczęcia każdego roku szkolnego nauczyciele zapoznają uczniów i ich ro­dziców z tzw. przedmiotowym systemem oceniania.
 3. Przedmiotowe zasady  oceniania zawierają:

1)    sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

2)    kryteria uzyskiwania ocen cząstkowych,

3)    kategorie i atrybuty ocen cząstkowych,

4)    dodatkowe warunki, które uczeń musi spełnić, aby otrzymać ocenę klasyfikacyjną wyższą niż średnia prognozowana.

 1. Nauczyciele tego samego przedmiotu odnoszą ocenę do takich samych wymagań edukacyjnych.
 2. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów prowadzone jest w odniesieniu do sformułowanych wymagań edukacyjnych.


§ 38

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)    pierwsze półrocze trwa od 1 września do dnia rozpoczęcia ferii zimowych,

2)    drugie półrocze trwa od zakończenia ferii zimowych do rozpoczęcia ferii letnich w roku szkolnym, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

§ 39

 1. Oceny są jawne dla  ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Wychowawca gromadzi informacje o uczniu, materiały dokumentujące osiągnięcia ucznia, usprawiedliwienia nieobecności i inne uwagi o uczniu.
 3. Podstawą do analizy osiągnięć i postępów ucznia są sprawdziany diagnozujące przeprowadzone na zajęciach oraz inne prace ucznia np. długoterminowe prace domowe, projekty, prace
  o charakterze praktycznym.
 4. Pisemne prace ucznia oraz inne prace ucznia są gromadzone przez nauczyciela w ramach dokumentacji osiągnięć i postępów ucznia.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi podczas zajęć edukacyjnych lub wychowawczych, a jego rodzicom podczas zebrań rodziców, ogólnoszkolnych konsultacji z nauczycielami lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym, wychowawcą.
 6. Na wniosek ucznia sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępnione uczniowi podczas zajęć edukacyjnych.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.


§ 40

 1. W roku szkolnym organizowane są co najmniej cztery informacyjne zebrania rodziców
  z wychowawcą:

1)    w pierwszym miesiącu roku szkolnego,

2)    w połowie pierwszego półrocza,

3)    w połowie drugiego półrocza,

4)    w uzasadnionych przypadkach na miesiąc przed klasyfikacją roczną.

 1. W miesiącu, w którym nie odbywa się zebranie rodziców, rodzic ma prawo do konsultacji
  z nauczycielem w terminie przez niego wyznaczonym.
 2. Terminy zebrań i konsultacji ogólnoszkolnych z nauczycielami ustala na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły.
 3. W razie potrzeby, nauczyciel, pedagog, wychowawca zaprasza (w formie pisemnej) rodziców ucznia do odbycia  w Szkole indywidualnej konsultacji.
§ 41

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje w stosunku do ucznia:

a)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

b)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

c)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

d)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a-c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanych przez nauczycieli i specjalistów.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 42

 1. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych:

1)    stopień celujący – 6,

2)    stopień bardzo dobry – 5,

3)    stopień dobry – 4,

4)    stopień dostateczny – 3,

5)    stopień dopuszczający – 2,

6)    stopień niedostateczny – 1.

 1. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” .
 2. Nauczyciel sprawdza i ocenia umiejętności i wiadomości oraz postępy ucznia na podstawie:

1)    pisemnych prac ucziów,

2)    testów osiągnięć szkolnych,

3)    odpowiedzi ustnych,

4)    prac domowych długoterminowych,

5)    projektów wykonywanych przez ucznia,

6)    prac ucznia o charakterze praktycznym,

7)    aktywności ucznia podczas zajęć,

8)    innych form aktywności ucznia ujętych w przedmiotowym systemie oceniania.

 1. Przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Ocena ma na celu określenie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności
  i wiadomości w stosunku do wymagań na poszczególne stopnie, ujętych w przedmiotowych kryteriach oceniania, przy czym:

a)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonać zadań o charakterze odtwórczym przy pomocy nauczyciela oraz nie opanował wszystkich umiejętności i wiadomości koniecznych, braki w ukształtowanych i posiadanych wiadomościach uniemożliwiają mu dalszy proces kształcenia,

b)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który wykonuje zadania o charakterze odtwórczym pod kierunkiem nauczyciela oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości konieczne , a ewentualne braki jest w stanie nadrobić w ciągu dalszego procesu kształcenia,

c)     stopień dostateczny otrzymuje uczeń,, który samodzielnie wykonuje zadania o charakterze odtwórczym oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości na poziomie wymagań podstawowych,

d)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który wykonuje samodzielnie typowe zadania oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości na poziomie podstawowym i co najmniej 70% wymagań
z poziomu ponadpodstawowego (rozszerzające),

e)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadania nietypowe oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości na poziomie podstawowym i co najmniej 90% wymagań z poziomu ponadpodstawowego (rozszerzające i dopełniające),

f)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia kryterium na stopień bardzo dobry oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych.

 1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej można stosować metodę tradycyjną lub
  z wykorzystaniem średniej ważonej.


§ 43

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)    bieżące;

2)    klasyfikacyjne,

3)    śródroczne i roczne,

4)    końcowe.

 1. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej (po jej sprawdzeniu i jej ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1)    odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczegól­nych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny zachowania - do kryte­riów ocen zachowania,

2)    przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

3)    wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

 1. Podstawą do analizy osiągnięć i postępów ucznia  są sprawdziany diagnozujące przeprowadzone na zajęciach oraz inne prace ucznia np.  długoterminowe prace domowe, projekty, prace o charakterze praktycznym.
 2. Pisemne prace ucznia oraz inne prace, są gromadzone przez nauczyciela w ramach dokumentacji osiągnięć i postępów ucznia.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Uczniowi przekazuje się prace do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na jakie napotkali uczniowie oraz z udzieleniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczycieli danych zajęć edukacyjnych najpóź­niej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem, uczeń zwraca pracę nauczycielowi .
 5. Obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie pracy uczniowi nieobecnemu podczas zajęć,
  w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace, w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń jest obecny.
 6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczycieli danych zajęć edukacyjnych:

1)    w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;

2)    w czasie wyznaczonych przez nauczycieli konsultacji;

3)    w czasie pracy nauczycieli, po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem.

 1. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi.

10.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu po­prawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom. Pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły składa się w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach jego pracy.

11.  Udostępnienie do wglądu dokumentacji, o której mowa w ust.10,  odbywa się w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Szkoły w terminie nie później niż 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Dokumentacja udostępniana jest w obecności Dyrektora Szkoły lub w obecności upoważnionego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela.


§ 44

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
  a także systematycz­ność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycz­nej.
 3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczest­niczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:

1)    wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,

2)    informatyki, - uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".


§ 45

 1. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej/niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w Szkole.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 46

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na zakończenie pierwszego półrocza.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Na miesiąc przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani do ustnego poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 47

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym ustala się w wyniku przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala  nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu.

§ 48

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w § 42.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w drugim półroczu, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.


§ 49

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
  w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie :

a)nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako przewodniczący

b)nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć.

5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

§ 50

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna  w tym trybie postępowania.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 
  w tym trybie postępowania.

§ 51

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje okresie 3 dni komisję, która:

1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 52

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę.

§ 53

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Jednakże oceniając możliwości edukacyjne i sytuację ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 54

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Ocena zachowania stanowi ważny element w pedagogicznej działalności Szkoły mającej na celu realizację postawionych zasad wychowawczych, ponadto spełnia funkcję mobilizującą młodzieży do aktywnego udziału w życiu Szkoły, oraz motywuje potrzebę doskonalenia własnego postępowania.
 3. Śródroczną i roczną ocenę  zachowania ustala się wg następującej skali:

1)    wzorowe,

2)    bardzo dobre,

3)    dobre,

4)    poprawne,

5)    nieodpowiednie,

6)    naganne.

§ 55

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.§ 56

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
 2. Wychowawca klasy co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, konsultuje proponowane oceny z innymi nauczycielami uczącymi  w klasie,  z samorządem klasowym i informuje.
 3. O ustalonej ocenie zachowania informuje  uczniów co najmniej na 3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Przy ustalaniu rocznej oceny bierze się pod uwagę osiągnięcia ucznia w pierwszym półroczu.


§ 57

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)    dbałość o honor i tradycję Szkoły,

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)    godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią,

7)    okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ustala się następujące wymagania na poszczególne oceny z zachowania:

1)    ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)    osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach

b)    bierze udział w organizowaniu uroczystości szkolnych

c)     nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,

d)    pomaga kolegom i koleżankom w nauce,

e)    spełnia kryteria określone w §57 ust.1 pkt 1-7,

2)    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)    bierze udział w olimpiadach i konkursach

b)    bierze udział w uroczystościach szkolnych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami

c)     ma co najwyżej 8 godziny nieusprawiedliwionych nieobecności,

d)    spełnia kryteria określone w §57 ust.1 pkt 1-7,

3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)    ma co najwyżej 16 godzin nieusprawiedliwione nieobecności,

b)    przejawia aktywność w zdobywania wiedzy i umiejętności,

c)     przejawia aktywność w zakresie prac na rzecz Szkoły,

d)    spełnia kryteria określone w  §57 ust.1 pkt 1-7,

4)    ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)    spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

b)    ma co najwyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności,

c)     nie przejawia własnej inicjatywy w zakresie pracy na rzecz Szkoły,

d)    częściowo spełnia kryteria określone w § 57 ust.1 pkt 1-7,

5)    ocenę nieodpowiednią uczeń otrzymuje, który:

a)    celowo opuszcza zajęcia edukacyjne,

b)    swoim  zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych uczniów,

c)     jest wulgarny w stosunku do uczniów i pracowników Szkoły,

6)    ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)    nie spełnia żadnych kryteriów zawartych w 57 ust.1 pkt 1-7,

b)    niszczy szkolne mienie,

c)     jest agresywny  w stosunku do uczniów i pracowników Szkoły.


Rozdział 8
Uczniowie Szkoły

§ 58

 1. Rekrutacja uczniów do Szkoły odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.
 2. Plan naboru do szkoły ustala dyrektor szkoły wspólnie z organem prowadzącym szkołę.
 3. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się :

a/ świadectwem ukończenia gimnazjum,

b/ odpowiednim stanem zdrowia potrzebnym do wykonywania określonego zawodu,  poświadczonym przez lekarza.

 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzaje tej dokumentacji określają odrębne przepisy.


§ 59

 1. Uczeń  Szkoły ma prawo do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie jego godności,

3)    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)    posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

5)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

6)    odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,

7)    reprezentowania Szkoły na olimpiadach, konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

8)    rozwijania zainteresowań i zdolności,

9)    swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza ona dóbr osobistych osób trzecich,

10)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11)  poszanowania godności osobistej i nietykalności,

12)  bezpiecznych warunków pobytu w Szkole,

13)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole, korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego oraz szkolnej służby zdrowia,

14)  pomocy w przypadku trudności w nauce,

15)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

16)  składania skarg w sytuacji, kiedy prawa ucznia nie są respektowane,

17)  korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego,

18)  korzystania ze zbiorów  punktu bibliotecznego.


§ 60

Uczeń  Szkoły ma obowiązek:

1)    przestrzegać postanowień zawartych w Statucie, regulaminach Szkoły oraz zarządzeniach Dyrektora Szkoły,

2)    utrzymywać schludny i czysty wygląd,

3)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i praktycznej nauce zawodu, usprawiedliwiać absencję zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szkole,

4)    uczestniczyć w uroczystościach, akademiach i innych imprezach organizowanych przez Szkołę,

5)    dbać o ład i porządek w Szkole,

6)    wystrzegać się szkodliwych nałogów,

7)    przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli
i pracowników Szkoły oraz innych osób,

8)    okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

9)    przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,

10)  szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

11)  naprawić wyrządzoną szkodę,

12)  godnie zachowywać się w Szkole i poza nią,

13)  dbać o honor i tradycję Szkoły,

14)  podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektor Szkoły

15)  respektować ustalenia innych organów Szkoły, w tym Samorządu Uczniowskiego,

16)  dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, ,

17)  ubierać się stosownie do okoliczności

18)  Uczniowie zobowiązani są do noszenie stroju galowego na uroczystościach, imprezach szkolnych i spotkaniach, na których reprezentują szkołę. Przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej. Dla uczennicy są to biała bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i ciemna spódnica (nie krótsza niż do połowy uda) lub długie ciemne spodnie. Dla ucznia są to biała koszula i długie ciemne spodnie.,

19)  stosować się do zakazu używania sprzętu elektronicznego (telefonów komórkowych, mp3, mp4  itp.) w czasie zajęć szkolnych.

§ 61

 1. Uczeń może być nagrodzony za:

1)    rzetelną naukę oraz pracę na rzecz Szkoły lub środowiska lokalnego,

2)    wzorową postawę,

3)    wybitne osiągnięcia w nauce,

4)    działalność na rzecz wolontariatu,

5)    dzielność i odwagę,

6)    godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz.

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły:

1)    pochwałę ustną wychowawcy klasy na forum zespołu klasowego,

2)    pochwałę pisemną wychowawcy klasy odnotowaną w dokumentacji klasowej,

3)    pisemną pochwałę samorządu klasowego lub szkolnego,

4)    pochwałę Dyrektora Szkoły, odnotowaną w dokumentacji klasowej,

5)    list gratulacyjny dla ucznia lub jego rodziców,

6)    nagroda rzeczowa ufundowana przez Dyrektora Szkoły,

7)    wystąpienie z wnioskiem o przyznanie nagrody Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Łukowie..

 1. Nagrody finansowe mogą być przyznane  przez Radę Rodziców.
 2. Nagroda, o której mowa w ust.3,  może być przyznana na wniosek:

1)    wychowawcy lub innego nauczyciela/nauczycieli,

2)    Rady Samorządu Uczniowskiego lub organizacji młodzieżowej działającej na terenie Szkoły,

3)    instytucji lub osób spoza Szkoły, po odpowiednim udokumentowaniu.

 1. Uzyskanie nagrody przez ucznia odnotowuje się  w jego dokumentacji.


§ 62

 1. Za naruszenie obowiązków zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach ustala się następujące rodzaje kar:

1)    ustne upomnienie przez wychowawcę na forum zespołu klasowego,

2)    pisemna nagana udzielona przez wychowawcę, odnotowana w dokumentacji szkolnej,

3)    pisemna nagana udzielona uczniowi przez Dyrektora Szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców oraz pracodawcy,

4)    naganę z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów,

5)    skreślenie z listy uczniów.

 1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ukaraniu.
 2. W przypadku spowodowanego niedbałością lub celowego zniszczenia mienia szkoły, niezależnie od zastosowanej kary uczeń lub jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkody.


§ 63

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:

1)    w terminie do dnia 15 września nie dostarczył umowy o praktyczną naukę zawodu,

2)    umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia szkoły,

3)    naruszył godność nauczyciela, w tym także stosował przemoc wobec nauczyciela lub innego pracownika Szkoły,

4)    dopuścił się wielokrotnych kradzieży na terenie Szkoły,

5)    uporczywie  narusza przepisy bhp, ppoż. lub regulaminy obowiązujące w Szkole,

6)    używa lub rozprowadza na terenie Szkoły środki odurzające lub alkohol,

7)    nie realizuje obowiązku nauki.

8)    rozwiązał z pracodawca umowę o praktyczna naukę zawodu i nie podpisał nowej umowy z innym pracodawcą, umożliwiającej ciągłość pracy młodocianego pracownika.

 1. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje rodzicowi ucznia odwołanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty.
§ 64

 1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, poprzez doraźną pomoc materialną (stypendia, zapomogi) w miarę posiadanych przez Szkołę środków finansowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Szkoła udziela uczniom szkół dla młodzieży pomocy i wsparcia poprzez:

1)    wdrożenie programów profilaktyki dotyczących niepożądanych zjawisk wychowawczych 
i społecznych,

2)    organizowanie uczniom doraźnej pomocy w zakresie bieżących spraw we współpracy z Radą Rodziców,

3)    współpracę Szkoły z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

4)    działanie pielęgniarki szkolnej w zakresie opieki zdrowotnej i działań profilaktycznych,

5)    ścisłą współpracę wychowawcy z domem rodzinnym,

6)    otoczenie szczególną opieką uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc,

7)    organizowanie pomocy koleżeńskiej,

8)    stworzenie warunków do nauki w szkole dla uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej.

 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,  w tym specjalistycznymi, ośrodkami  pomocy społecznej oraz  innymi instytucjami w zakresie:

1)    kierowania na badania,

2)    dostosowywania wymagań edukacyjnych do opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,

3)    organizacji nauczania indywidualnego -  w miarę potrzeb,

4)    pozyskiwania środków materialnych i pomocy rzeczowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 9

Zasady finansowania szkoły

§ 65

1.Zasady finansowania szkoły określa organ prowadzący szkołę.

2.Nauka w szkole jest bezpłatna.

3.Działalnośc szkoły finansowana jest z :

a/dotacji przedmiotowych organu prowadzącego szkołę,

b/dotacji z budżetu powiatu, w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa,

c/dobrowolnych darowizn podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych na rzecz Funduszu Szkoły.

4.Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności szkoły zarządza organ prowadzący, tj. Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 66


 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Szkoła posiada własne logo i stronę internetową.
 5. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania z treścią niniejszego Statutu uczniów oraz ich  rodziców.
 6. Szkoła przyjmuje studentów na praktyki na podstawie umów zawartych ze szkołą wyższą.


  17.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj62
mod_vvisit_counterTen miesiąc1138
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 9 połączonych
Data: Sty 17, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony